Forslag til nye vedtægter 2023

Lerbjerg  –  Svejstrup Borgerforening

Vedtægter

§ 1. Foreningens formål er at arbejde for almen interesse i området. Foreningen skal være upolitisk.

§ 2. Bestyrelsen styrer foreningen i overensstemmelse med generalforsamlingen.

§ 3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode ved almindeligt stemmeflertal. Der vælges et   bestyrelsesmedlem af gangen. Hvert år afgår medlemmer efter tur. Genvalg må gerne finde sted. Suppleanter vælges for et år af gangen.

§ 3.1 Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, og vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasser, samt fastsætter forretningsorden.

§ 3.2 Ordinært bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det nødvendigt, dog mindst to gange årligt. Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan kan indkaldes, hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det.

§ 3.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 3.4 Over bestyrelsens møder føres referat, der underskrives af hele bestyrelsen, og kan på forlangende oplæses på generalforsamlingen.

§ 4. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december, og skal indgives til revision 14. dage før generalforamlingen.

§ 4.1 Foreningens geografiske dækningsområde er: Hadstenvej 15-67, Lerbjergvej 16-42, Bakkevej, Lerbæklundvej, Åvej, Svejstrupvej 1-22, Skovmøllevej 1-3 og Lyngåvej 2-35.

§ 4.2 Medlemmer af borgerforeningen betaler kontingent i starten af hvert kaldenderår inden generalforsamlingen

§ 4.3 Alle der har aktivt medlemskab, kan vælges til bestyrelsen

§ 4.4 Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg blandt aktive og passive medlemmer, der forestår forskellige aktiviteter. Bestyrelsen sørger for regelsæt, der angiver hvilke beslutninger de må tage, og hvilke der skal forelægges bestyrelsen, ligesom der af bestyrelsen angives nogle økonomiske rammer.

§ 4.5 Overskuddet fra de forskellige aktiviteter bruges til drift, vedligeholdelse og nyanskaffelser til Lerbjerg Gamle Skole. Derudover kan bestyrelsen tage stilling til ansøgninger fra aktive medlemmer om midler til andre formål/aktiviteter.

§ 4.6 Huset stilles til rådighed uden beregning ved:

Fællesarrangementer med menighedsrådet

Fællesspisning

§ 5. Generalforsamlingen er øverste myndighed, og afholdes i februar-marts måned

Generalforsamlingen bekendtgøres 8 dage før på mail og på Facebook.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med 8 dages varsel, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 10 medlemmer forlanger det.

§ 7. Ændringer og tillæg til disse love kan finde sted til enhver tid, ved lovlig varslet generalforsamling, med alment stemmeflertal

§ 8. Medlemmer kan med bestyrelsens samtykke invitere gæster med til foreningens arrangementer.

§ 9. Ved foreningens opløsning skal formuen, hvis en sådan findes, anvendes til gavn for områdets beboere.

                                                  Revideret ved bestyrelsesmøde 17/10-2022