Generalforsamling

Onsdag 26.februar 2019 kl. 19:30
i Lerbjerg-Svejstrup forsamlingshus

Dagsorden
1) Velkommen og godkendelse af dagsorden
2) Valg af ordstyrer og referent
3) Årsberetning fra bestyrelsen
4) Fremlæggelse af regnskab
5) Godkendelse af regnskab
6) Året der kommer
7) Valg til bestyrelsen
a. Ulla, Svend og Troels er på valg (alle ønsker genvalg)
8) Valg af revisorer
9) Status for etablering af vejbro over jernbanen
10) Kunsten ud i landsbyen – vi har fået tildelt projektet (budget på kr. 200.000) som giver os
mulighed for eksempelvis at forny vores udeareal omkring forsamlingshuset. Præsentation
af projekt.
11) Delebil – oplæg og diskussion om der er interesse for at søge om en delebil til byen.
12) Evt.
Vi starter i år med fællesspisning kl. 18:00. Alle er velkomne til enten kun at deltage i
fællesspisningen, eller til generalforsamlingen – men vi håber selvfølgelig at mange vil blive og tage
del i generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen